Jak unikać pułapek w ubezpieczeniach OC?

Jak unikać pułapek w ubezpieczeniach OC? Ubezpieczenie obowiązkowe samochodu musi wykupić każdy właściciel pojazdu. Jego celem jest pokrycie kosztów napraw ewentualnych szkód, jakie powstaną w wyniku spowodowania wypadku. Warunki ubezpieczenia przewidują jednak możliwość uniknięcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego w pewnych przypadkach. Ubezpieczony musi zatem uważać, ponieważ w przypadku niedochowania staranności będzie on musiał wypłacić poszkodowanemu środki finansowe, bez możliwości egzekwowania pieniędzy od ubezpieczyciela.

Nieterminowa zapłata

W większości przypadków ubezpieczyciele zgadzają się, aby składka ubezpieczenia OC została zapłacona w ratach. Jest to bardzo wygodny system dla właściciela pojazdu, ponieważ nie zawsze dysponuje on wystarczającymi środkami finansowymi, a składka ubezpieczeniowa bywa w niektórych przypadkach bardzo wysoka. Opłata może obejmować nawet do 4 rat, płaconych co kwartał – oczywiście im więcej rat będzie przysługiwało ubezpieczonemu, tym finalnie więcej pieniędzy będzie musiał zapłacić, dlatego przed podjęciem decyzji odnośnie sposobu zapłaty warto porównać koszty. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego płatności ratalne nie zawsze są dobrym rozwiązaniem. Umowa przewiduje bowiem dokładne terminy, w jakich musi być uiszczona zapłata. Dla osób, które nie mają pamięci do dat i zdarza im się spóźnić z zapłatą, lepszym wyjściem będzie jednorazowa zapłata. Nie działa tutaj system kilkudniowego opóźnienia. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie otrzyma pieniędzy na czas, nie gwarantuje on ochrony. Ubezpieczenie traci zatem ważność zwykle do czasu, kiedy składka zostanie opłacona. Jeżeli jednak w międzyczasie spowodujemy wypadek, nie mamy możliwości ubiegać się o zwrot kosztów od zakładu ubezpieczeniowego. Nasze ubezpieczenie OC nie działa.

Jazda po alkoholu

Jak unikać pułapek w ubezpieczeniach OC?Kampanie społeczne prowadzone na rzecz trzeźwej jazdy mają na celu redukcję ilości osób wsiadających za kierownicę samochodu po spożyciu alkoholu. Zakłady ubezpieczeniowe również przygotowały bat na kierowców, którzy nie przestrzegają tej fundamentalnej zasady jazdy na trzeźwo. Każdorazowo przy wezwaniu policji na miejsce wypadku, policjanci sprawdzają stan trzeźwości obu kierujących pojazdami osób. Jeżeli sprawca wypadku ma we krwi promile, podlega on odpowiedzialności karnej. To samo dotyczy osób, które prowadzą samochód po spożyciu substancji psychotropowych. Pozostaje kwestia naprawienia wyrządzonej szkody w kontekście osoby poszkodowanej. W tym przypadku sprawca wypadku nie będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów naprawy z ubezpieczenia OC. Co więcej, jeżeli osoba ta posiada ubezpieczenie AC, również traci ono swoją ważność. Pijany kierowca nie posiada w tym konkretnym wypadku ochrony z tytułu ubezpieczenia OC. Brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego jest niezależny od tego, jaki dokładnie wynik pokazał alkomat, dlatego należy bardzo uważać na to, aby nie prowadzić samochodu do czasu osiągnięcia stanu całkowitej trzeźwości.

Niewykonanie przeglądu

Obowiązkiem właściciela samochodu jest dokonywanie corocznych przeglądów auta. Jeżeli jest ono wyposażone w gaz, przegląd musi przejść również instalacja gazowa. Wiele osób czeka do ostatniego dnia ważności poprzedniego przeglądu, aby wykonać kolejny. Ta metoda sprawdza się tylko w sytuacji, gdy dokładnie pamiętamy o konieczności przewiezienia auta do stacji kontroli pojazdów. Samochód nie może mieć bowiem ani dnia przerwy pod kątem wykonanych badań technicznych. W przeciwnym wypadku ubezpieczenie OC traci swoją moc. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności, gdy stan techniczny pojazdu ma wpływ na spowodowanie szkody.

Inne przypadki

Wśród przypadków, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania wymienić należy sytuację, w której szkoda została wyrządzona umyślnie. Ponadto jeżeli osoba kierująca pojazdem nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia samochodu, ubezpieczyciel może uniknąć odpowiedzialności. Nie stanie się tak jedynie wtedy, kiedy samochód kierowany był przez taką osobę w celu ratowania życia osoby trzeciej bądź własnego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy osoba w wyniku działania której powstała szkoda zbiegła z miejsca zdarzenia. Taka sytuacja może narazić ją również na odpowiedzialność karną szczególnie w przypadku, gdy w wypadku są osoby ranne, wymagające udzielenia pomocy.

W celu pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów naprawy wyrządzonej szkody należy wykazać się ostrożnością, gdyż w wielu przypadkach może on odmówić wypłaty odszkodowania. Wymienione sytuacje dotyczą zwykle niedochowania należytej staranności przez osobę ubezpieczoną, zatem regres ubezpieczyciela jest zgodny również z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. Co więcej, firma ubezpieczeniowa może także żądać od ubezpieczonego zwrotu kwoty wypłaconego odszkodowania, jeżeli jego wypłata nie spełniała norm zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dotyczy to właśnie takich sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Warto zatem z rozwagą podchodzić do kwestii prowadzenia samochodu i ochrony ubezpieczeniowej.